Bisdom Groningen-Leeuwarden

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BISDOM GRONINGEN-LEEUWARDEN

Toevoeging (naamswijziging): 2005 Bisdom Groningen

I : 3 oktober 2007
"In sinopel een kruis van goud. Het schild gedekt met een gouden, met edelstenen bezette mijter, waarvan ter weerszijden van het schild twee gouden, van keel gevoerde linten met gouden franje afhangen, de uiteinden beladen met een breedarmig kruisje van keel; achter het schild, schuingekruist, een gouden kromstaf, de krul naar buiten gericht, en een gouden, met edelstenen bezet kruis met lelievormige uiteinden."

Wapen van Bisdom Groningen-Leeuwarden

Oorsprong/verklaring

Bij decreet van de congregatie van de bisschoppen te Rome van 26 november 2005 werd een nieuwe naam verleend aan het bisdom Groningen dat op 4 februari 1956 was (her)opgericht. Eerder, in de zestiende eeuw, had ook reeds een zelfstandig bisdom Groningen bestaan, naast een bisdom Leeuwarden. Dit was echter slechts voor een korte periode, van 1559 tot ca. 1580, toen er tengevolge van de Reformatie een (tijdelijk) einde kwam aan de rooms-katholieke hiërarchie.

De reden voor de naamswijziging was dat het huidige bisdom Groningen ook Friesland omvat en in de viering van het vijftigjarig jubileum in 2006 een goede aanleiding werd gezien om dit feit in de naam tot uitdrukking te brengen.

In 2006 werd de Hoge Raad van Adel verzocht om advies voor een nieuw wapen.
De Raad overwoog dat, aangezien er geen sprake was van een nieuw bisdom, er strikt genomen geen noodzaak bestond voor een wapenwijziging, maar aan de andere kant was er begrip voor het feit dat men de naamswijziging ook in het wapen zichtbaar wenste te maken. De wijze waarop het bisdom hier echter vorm aan had gegeven, namelijk door het huidige wapen in een gevierendeeld schild in de kwartieren I en IV te plaatsen en dat van de stad Leeuwarden, zijnde in blauw een gouden leeuw, in de kwartieren II en III, kwam de Raad weinig gelukkig voor. Een dergelijk wapen zou uit de toon vallen bij de andere bisdomswapens, die alle enkelvoudig zijn. Bovendien zou de eerste plaats voor de leeuw van Leeuwarden zijn, terwijl het bisdom in Groningen is gevestigd.

De Raad kwam daarom als alternatief met het voorstel om uit te gaan van het huidige bisdomswapen en de kwartieren II en III daarvan in te vullen met het wapen van Leeuwarden. Behalve eenvoudiger, zou dit ontwerp ook evenwichtiger zijn, aangezien hierin de kwartieren I en IV Groningen representeren, II en III Friesland en het aartsbisschoppelijke zilveren kruis voor beide provincies staat.

Een ander (voorkeurs)ontwerp was om eenvoudigweg één van beide kleuren van het bisdomswapen te vervangen door een Leeuwarder kleur, dus blauw of goud. Een zilveren kruis op blauw wordt reeds gevoerd door het bisdom Roermond, maar een gouden kruis op groen was nog niet toegepast. Het bisdom ging hier uiteindelijk mee accoord.

Wapens van bischoppen


Literatuur : Archief Hoge Raad van Adel